ГАЗТРАНС ООД                                                                                                                                 
Стрелбище ул. Тулча No 46
Мобилен: 0878 778 323
Тел/факс:  02/859 2684
Еmail: office@gastrans.bg
Доставката на компресиран природен газ се извършва в стоманени бутилки с обем 40, 55 или 90 литрова вместимост при работно налягане 20 MPa.
С оглед осигуряване безопасна работа, всяка бутилка периодично се подлага на тестови изпитания при30 MPa.
Бутилките съхраняващи компресирания природен газса свързани в батерия за осигуряване на по-големиколичества при всяка една доставка.
Доставката до Вашият обектсе осъществява посредством наши специализирани товарни автомобили, оборудвани с кран за товарене и разтоварване при подмяна набатерията от бутилки с компресиран природен газ.
Отвеждането на газа с понижено налягане се извършва посредством високонадеждни газоустойчиви тръби,положени в подходящо трасе.
Доставката и присъединяването на бутилките се извършва от наши сертифицирани специалисти.
Служителите ни са специалисти с дългогодишен опит в сферата на енергетиката и газоснабдяването.

В случай, че вашето предприятие, хотел, дом бъде след време газифицирано, Вие ще можете да използвате всички съоръжения без допълнителни промени.

Метанът е безцветенгаз широко разпространен в природата. Той е основния компонент наприродния газ, който е смес съдържаща около 70-95% метан СН4, етан С2Н6- 0-20%, пропан С3Н8 - 0-20%, бутан С4Н10 - 0-20%, въглероден двуокис СО2 - 0-8%, кислород О2 - 0-0,2%, азот N2 - 0-5%, водороден сулфид S2 - 0-5%, редки газове - 0-5%. За разлика от втечнения газ, който е по-плътен и по-тежък от въздуха, природният газ е по-лек от въздуха, което го прави изключително безопасен за експлоатация. Високата енергоемкост и ниската цена на природният газ го определят като настоящето и бъдещето на модерната енергетика.