ГАЗТРАНС ООД

Мобилен: 0878 778 323
Еmail: office@gastrans.bg
Доставката на компресиран природен газ се извършва в стоманени бутилки с обем 40, 55 или 90 литрова вместимост при работно налягане 20 MPa.
С оглед осигуряване безопасна работа, всяка бутилка периодично се подлага на тестови изпитания при30 MPa.
Бутилките съхраняващи компресирания природен газ, са свързани в батерия за осигуряване на по-големи количества при всяка една доставка.
Доставката до Вашия обект се осъществява посредством наши специализирани товарни автомобили, оборудвани с кран за товарене и разтоварване при подмяна на батерията от бутилки с компресиран природен газ.
Отвеждането на газа с понижено налягане се извършва посредством високонадеждни газоустойчиви тръби, положени в подходящо трасе.
Доставката и присъединяването на бутилките се извършва от наши сертифицирани специалисти.
Служителите ни са специалисти с дългогодишен опит в сферата на енергетиката и газоснабдяването.

От 2018 година ГАЗТРАНС ООД разполага с компресорна станция за зареждане на автомобили, трейлъри и камиони. Общият капацитет на двата независими компресора е над 1200 м3/час.

Метанът е безцветен газ широко разпространен в природата. Той е основния компонент наприродния газ, който е смес съдържаща около 70-95% метан СН4, етан С2Н6- 0-20%, пропан С3Н8 - 0-20%, бутан С4Н10 - 0-20%, въглероден двуокис СО2 - 0-8%, кислород О2 - 0-0,2%, азот N2 - 0-5%, водороден сулфид S2 - 0-5%, редки газове - 0-5%. За разлика от втечнения газ, който е по-плътен и по-тежък от въздуха, природният газ е по-лек от въздуха, което го прави изключително безопасен за експлоатация. Високата енергоемкост и ниската цена на природният газ го определят като настоящето и бъдещето на модерната енергетика.