ГАЗТРАНС ООД

Мобилен: 0878 778 323
Еmail: office@gastrans.bg


Сравнителна таблица за различните енергоносители

 Енергоносител  Калоричност  КПД(%)
Въглища/кг 3000/3500 65%
Компресиран природен газ/м3 8500 93-98%
Пелети/кг 4000 90%
Пропан-бутан/кг 11250 91%
Ел.енергия/Квт/ч 860 98%
Дизелово гориво/кг 9000/10200 88%

Потребителите при замяна на горивната си база от течни горива – дизел, газьол или пропан-бутан с природен газ, ще намалят преките си финансови разходи с 40–50%.
Защо казваме, че природният газ е изгоден? Според данни на Агенцията по енергийна ефективност 90% от проектите за енергийна ефективност са проекти за газификация. Тази стойност е безспорно доказателство за водещата роля на природния газ за повишаване енергийната ефективност на българската икономика. Според специалистите в тази област, няма друга мярка за енергийна ефективност, която да осигурява намаляване с пъти на разходите за енергия, при това с толкова кратък срок на възвръщане на инвестицията.